Шукати в цьому блозі

неділя, 26 липня 2015 р.

Проект Положення про Душпастирську раду при Державній пенітенціарній службі України для обговорення. Поправки пропонувати в коментарях.


Проект ПОЛОЖЕННЯ
про Душпастирську раду
при Державній пенітенціарній службі України

1. Загальні положення

1.1. Душпастирська рада при Державній пенітенціарній службі України (далі – Душпастирська рада) є постійно діючим представницьким міжконфесійним дорадчим органом, що працює на громадських засадах

1.2. Душпастирська рада утворюється з офіційних представників Церков, релігійних центрів, релігійних об’єднань, конфесій (далі – Церков), статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, які є членами Всеукраїнської Ради Церков та релігійних організацій, для координації душпастирської опіки в органах та установах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України (далі – ДПтС України).

1.3. У своїй діяльності Душпастирська рада керується Конституцією та законами України, Кримінально-виконавчим кодексом України, Законом України про попереднє ув’язнення, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими чинними нормативно-правовими актами, чинними міжнародними договорами України, а також цим Положенням.

1.4. Душпастирська рада функціонує на засадах рівності і толерантного ставлення, поваги до внутрішніх настанов і традицій усіх, діючих в рамках Конституцій України, релігійних організацій і є незалежною від органів державної влади України, політичних партій, інших громадських формувань та їх керівних органів.

1.5. Душпастирська рада не втручається у внутрішні справи релігійних, громадських державних організацій та в оперативно-службову діяльність органів і установ ДПтС України.

2. Основні завдання

2.1. Координація душпастирської опіки засуджених та осіб узятих під варту, душпастирської опіки персоналу ДПтС України, а також внесення у зазначених питаннях пропозицій керівництву ДПтС України.

2.2. Плекання толерантних доброзичливих відносин, взаємної поваги між віруючими різних Церков, профілактика та усунення причин можливих міжконфесійних протиріч, розвиток міжконфесійної співпраці у питаннях душпастирської опіки в органах і установах, що належать до сфери управління ДПтС України.

2.3. Обговорення актуальних питань та підготовка взаємоузгоджених пропозицій щодо проектів законів України і нормативно-правових актів з питань гуманізації, забезпечення релігійних прав і свобод громадян, реформування кримінально-вивконавчої системи.

2.4. Моніторинг стану дотримання в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах права на свободу світогляду і віросповідання. 


3. Функції

3.1. Нормативне та методичне забезпечення організації душпастирської опіки засуджених та осіб узятих під варту, а також персоналу ДПтС України.

3.2. Погодження кандидатів на посади священнослужителів (капеланів) в установах ДПтС України, уповноважених керівними органами Церков на здійснення заходів  душпастирської опіки засуджених.

3.3. Відновлення (будівництво, реконструкція) культових споруд та приміщень релігійного призначення при органах та установах ДПтС України та організація їх діяльності;

3.4. Вивчення та аналіз результатів проведення душпастирської роботи із засудженими.

3.5. Організація духовно-просвітницьких та доброчинних заходів міжконфесійної співпраці в органах та установах ДПтС України, а також надання допомоги для виховання, виправлення та реінтеграції до суспільства колишніх засуджених.

4. Права

4.1. Утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комісії, експертні групи тощо).

4.2. Залучати до роботи Душпастирської ради за погодженням із керівництвом ДПтС України працівників Державної кримінально-виконавчої служби України.

4.3. Звертатися за необхідною інформацією до керівних органів державних, громадських і релігійних організацій.

4.4. Отримувати в установленому порядку від апарату ДПтС України інформацію з питань, які вносяться на розгляд Душпастирської ради.

4.5. Вносити зміни і доповнення до цього Положення. Надавати керівництву ДПтС України пропозиції з питань, віднесених до компетенції Душпастирської ради.

4.6. Організовувати і проводити робочі зустрічі, наради, семінари, конференції, експертні дослідження, круглі столи тощо.

4.7. Члени Душпастирської ради мають право доступу, в установленому порядку, до приміщень апарату ДПтС України, а також органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України.

5. Членство у Душпастирській раді. Склад Душпастирської ради

5.1. Керівні органи Церков, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, які є членами Всеукраїнської Ради Церков та релігійних організацій, для співпраці з ДПтС України уповноважують відповідним документом свого офіційного представника (далі – Речника Церкви), відповідального за взаємодію з ДПтС України терміном на 3 роки.

5.2. Членство в Душпастирській раді є вільним і наступає в результаті прийняття керівництвом ДПтС від керівних органів Церков (як зазначено в статті 5.1.даного Положення) уповноважуючих документів, до яких додається довідка про Церкву із зазначенням наступних відомостей:
- офіційної назви об’єднання (конфесії);
- копії свідоцтва про державну реєстрацію власного статуту (положення);
- відомостей про власну організаційну структуру та кількість членів;
- відомостей про основні положення власного віровчення;
- стислого опису історії діяльності Церкви в Україні.

5.3. Персональний склад Душпастирської ради затверджується і коригується на підставі виконання статей 5.1., 5.2., 5.5., 5.6. даного Положення і подається для погодження керівництву ДПтС України.

5.4. Речник Церкви, членство якого призупинено, не враховується у загальному складі Душпастирської ради під час визначення кворуму на засіданнях Душпастирської ради та не має права голосу.

5.5. Керівний орган кожної з Церков може офіційно підтвердити керівництву ДПтС повноваження іншої особи, яка, в силу обставин, може тимчасово виконувати обов’язки Речника Церкви, про що має бути повідомлений Секретар і Голова Душпастирської ради.

5.6. Членство у Душпастирській раді може бути призупинено:
- у разі безпідставної відсутності Речника Церкви,  на засіданнях Душпастирської ради протягом одного року;
- завершення терміну або відкликання повноважень керівним органом Церкви в особи, що офіційно була Речником Церкви;
- грубого порушення Речником Церкви принципів, зазначених у статті 1.4.даного Положення;
- скасування державної реєстрації Церкви.

5.7. Душпастирську раду очолює Голова Душпастирської ради (далі -Голова), який приймає повноваження терміном на один рік. Головування в Душпастирськвй раді – почергове. Черговість головування визначається на засіданні членів Душпастирської ради.

5.8.   Голова організовує діяльність Душпастирської ради:

- скликає і організовує підготовку та проведення засідань Душпастирської ради;
- підписує документи від імені Душпастирської ради;
- представляє Душпастирську раду у відносинах з ДПтС України, центральними, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;
- може брати участь у засіданні колегії ДПтС України.

5.9.   Повноваження Голови можуть бути припинені за рішенням Душпастирської ради в разі невиконання ним своїх обов’язків, грубого порушення ним принципів, зазначених у статті 1.4.даного Положення.

5.10. Функції Секретаря Душпастирської ради (далі - Секретаря) може виконувати один із членів ради. Секретар зобов’язаний:

- вести протоколи засідань Душпастирської ради;
- організовувати ведення діловодства Душпастирської ради та листування з питань її діяльності згідно з чинним законодавством;
- інформувати членів Душпастирської ради про дату, час, місце та порядок денний проведення засідання.

5.11. Права та обов’язки членів Душпастирської ради:

- особисто або через своїх заступників брати участь у засіданнях Душпастирської ради та інших органів Ради;
- делегувати представників від своєї конфесії до структур (комісій, експертних груп тощо), які створюються за рішенням Душпастирської ради;
- отримувати в установленому порядку всю інформацію, що стосується діяльності Душпастирської ради;
- бути поінформованими та/або письмово запрошеними на засідання Душпастирської ради та інші заходи, що здійснюються за участю Душпастирської ради;
- інформувати Секретаря та чинного Голову про святкові дні своєї конфесії;
- вносити пропозиції щодо розгляду питань на засіданні Душпастирської ради;
- ініціювати залучення фахівців відповідних галузей (експертів) до вивчення та вирішення питань, що розглядаються на засіданнях Душпастирської ради, а також до інших органів Душпастирської ради;
- у разі незгоди з прийнятим Душпастирською радою рішенням викласти власну думку, що заноситься до протоколу засідання Душпастирської ради.

Також члени Душпастирської ради можуть мати інші права, що випливають з цього Положення та не суперечать законодавству України.

6. Праця Душпастирської ради.

6.1. Основною формою роботи Душпастирської ради є засідання, що проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

6.2. На засіданні Душпастирської ради можуть бути присутні члени Душпастирської ради та інші запрошені особи, про присутність яких повідомляє Секретар заздалегідь згідно пункту 6.3.  цього Положення.

6.3. Засідання Душпастирської ради не можуть призначатися на п’ятницю, суботу та неділю, а також дні релігійних свят кожної конфесії, що представлена в Раді. Конкретні дати проведення засідань Душпастирської ради попередньо узгоджуються з членами Душпастирської ради.

6.4. Рада діє згідно з перспективним планом роботи на рік. Проект цього плану затверджується на засіданні Душпастирської ради.

6.5. Засідання Душпастирської ради вважається дійсним, якщо всі члени Душпастирської ради заздалегідь повідомлені про його провелення і на ньому присутні більше половини її членів та дотримано умови пунктів 5.4., 5.5. і 6.3. цього Положення.

6.6. Рішення Душпастирської ради носять рекомендаційний характер. Рішення вважається прийнятим, якщо воно ухвалено усіма присутніми на засіданні членами Душпастирської ради, шляхом консенсусу. У разі голосування одна конфесія має один голос.

6.7. Результати обговорення розглянутих питань оформлюються рішеннями Душпастирської ради і протоколами, які готуються не пізніше ніж у триденний термін від дня проведення засідання і підписуються Головою та Секретарем Душпастирської ради.

6.8. Утворення та припинення діяльності робочих та експертних груп, затвердження їх складу приймається рішенням Душпастирської ради. У засіданнях робочих та експертних груп обов’язково бере участь представник  Душпастирської ради, який інформує членів Душпастирської ради про перебіг засідання.

6.9. Для отримання консультацій та проведення експертизи документів Душпастирська рада має право залучати (за згодою) на громадських засадах державних службовців, наукових працівників та інших фахівців.

6.10. Питання, що виносяться на засідання Душпастирської ради, мають містити пояснювальну записку, в якій обґрунтовується необхідність його розгляду, та інші інформаційно-довідкові матеріали. За потреби ці матеріали надаються членам Душпастирської ради не пізніше ніж за п’ять робочих днів до чергового засідання.

6.11. Для оперативного вирішення проблемних питань, що належать до компетенції Душпастирської ради, засідання можуть проводитися шляхом телефонного опитування Речників Церкви. Результати обговорення і прийняті рішення також вносяться у протокол, як зазначено у статті 6.7.

7. Взаємодія Душпастирської ради з керівництвом ДПтС України.

7.1. У своїй діяльності Душпастирська рада співпрацює зі структурним підрозділом центрального апарату ДПтС України, на який покладено функцію співробітництва з релігійними організаціями.

7.2. Структурний підрозділ центрального апарату ДПтС України, на який покладено функцію співробітництва з релігійними організаціями:

- створює необхідні умови для роботи Душпастирської ради, робочих та експертних груп Душпастирської ради та проведення засідань;
- ініціює, з урахуванням пропозицій членів Душпастирської ради, тематику засідань Душпастирської ради з актуальних питань задоволення релігійних потреб персоналу ДПтС України та питань душпастирської опіки засуджених та осіб узятих під варту, готує проект перспективного плану роботи Душпастирської ради на рік;

- забезпечує членів Душпастирської ради необхідними документами та інформаційними матеріалами, а також організовує проведення засідань Душпастирської ради;
- на основі прийнятих Душпастирською радою рішень в 5-денний строк з моменту їх отримання готує доповідь Голові ДПтС України для ознайомлення чи прийняття рішення;
- організовує висвітлення діяльності Душпастирської ради у відомчій газеті «Закон і обов’язок» та на сайті ДПтС України.

7.3. Представники структурного підрозділу центрального апарату ДПтС України, на який покладено функцію співробітництва з релігійними організаціями, беруть участь у роботі Душпастирської ради.

7.4. Доступ членів Душпастирської ради до інформації з обмеженим доступом  здійснюється на підставі вимог чинного законодавства.

Немає коментарів:

Дописати коментар